Generalna direkcija za imigracijsku upravu za zapošljavanje pomoćnika specijaliste

goc uprava
goc uprava

U skladu s odredbama Uredbe o imigracijskom vještačenju objavljenoj u Službenom glasniku br. Asistent specijalista za migracije polagat će se sa prijemnim ispitom koji će biti osposobljen za Prijemni ispit će se održati u dvije faze, pismeni i usmeni. Primanje pismenih prijava ispita i pismeni ispit izvršit će Univerzitet Ankara Yıldırım Beyazıt od strane Generalnog direktorata za upravljanje migracijama. Usmeni ispit će održati Generalni direktorat za upravljanje migracijama.


1- USLOVI ISPITA

1- Da ispuni opće uslove iz člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48,

2- da su završili jedno odeljenje fakulteta sa najmanje 4 godine obrazovanja, ili neku od visokoškolskih ustanova u Turskoj ili inostranstvu čiju ekvivalentnost prihvata Vijeće za visoko obrazovanje,

3- Ako rok valjanosti nije istekao od posljednjeg dana datuma prijave, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41, rezultati na ispitima za izbor javnog osoblja (KPSS) koji nisu istekli, dobili su 80 (osamdeset) ili više bodova; kao rezultat što aplikanti polaze od najvišeg rezultata; da bude među 20 puta većim brojem pomoćnika specijalista za migracije koje će biti zaposlene (kandidati s jednakim bodovima u zadnjem redu također su pozvani na pisani ispit),

4- Biti mlađi od 01 godina (trideset i pet) od 2019. januara 35. godine (mogu se prijaviti oni koji su rođeni 01.01.1984. I kasnije).

II- PRIJAVA ISPITA

1- Prijave za prijemni ispit Politika migracija na Sveučilištu Ankara Yıldırım Beyazıt

Application and Research Center https://aybu.edu.tr/gpm/ biće objavljeni putem interneta preko adrese veze koja će biti objavljena na web stranici.

Prijave za prijemni ispit započinju u srijedu, 25. decembra 2019. u 09.00, a završavaju u nedjelju, 05. januara 2020. u 17.00. Obrazac za prijavu, koji će se primiti na kraju mrežne prijave, sačuvat će se na računaru, a kandidati će poslati na e-adresu gpmsinav@ybu.edu.tr između datuma prijave.

2- Kandidati koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita 10. januara 2020. godine https://aybu.edu.tr/gpm/ Bit će objavljen na web stranici, a kandidati neće dobiti druge informacije. Kandidati koji su proglašeni podobnim za polaganje ispita moraju platiti 10 TL (Devedeset turskih lira) ispitne naknade kao naknadu za doprinos od 2020 sati u petak, 09.00. januara 17. do 2020:16 sati u petak, 00. januara 90,00. godine. Halkbank - Centralna filijala Ankare pri Univerzitetskoj upravi za obnavljajuće fondove TR53 0001 2009 1940 0006 0001 IBAN račun broj 55, naznačujući ime i prezime kandidata, TR identifikacijski broj i ime ispita (stručni ispit za imigracionog asistenta) u odjeljku s objašnjenjima.

3- Kandidati koji imaju pravo na polaganje ispita, ali ne polože naknadu za ispit neće moći polagati ispit.

4- Podnosioci prijave su odgovorni za informacije navedene u prijavi. Kandidat će biti odgovoran za posljedice nepotpunih, netočnih i / ili netočnih informacija.

Ako se utvrdi da neistinita izjava kandidata, taj kandidat će izgubiti sva svoja prava, bez obzira na proteklo vrijeme.

5- Naknade koje plaćaju kandidati koji ne ispunjavaju uslove prijave, a čija se prijava smatra nevažećom, koji ne polažu ili ne polažu ispit, nisu uzeti ili uklonjeni sa ispita, ne mogu uspjeti na ispitu ili se čiji ispit smatra nevažećim neće se vratiti.

III - DOKUMENTI POTREBNI ZA ORALNI ISPIT

Kandidati koji su uspješno položili prijemni ispit slijedeća dokumentacija predaju Glavnoj upravi prije usmenog ispita.

a) originalnu ili overenu kopiju potvrde o završenom visokom obrazovanju (originalnu ili overenu kopiju potvrde o ekvivalentnosti diplome diplomiranih studenata u inostranstvu),

b) Tri fotografije veličine pasoša,

c) originalni KPSS rezultat dokumenta ili ispis na računaru,

ç) Izjava o identifikacijskom broju TC,

d) Životopis,

Ove dokumente može odobriti Generalna direkcija, pod uvjetom da se dostave originalni dokumenti.

IV- ODJELI I KVOTE

U tablici niže prikazani su broj fakulteta koje će zaposliti Generalni direktorat za migracije, broj osoblja i broj kandidata koji će biti pozvani na pismeni ispit.

Diplomirani fakultet osoblje

komad

Broj kandidata
Pravo, politologija, ekonomija, poslovanje, ekonomija i administracija

Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu,

20 400
UKUPNO 20 400

V- OBRAZAC I PITANJA ISPITA

1- Prijemni ispit je pismen i usmen.

2- 80% ispitnih pitanja pismenog dijela prijemnog ispita odnosi se na dodiplomsko obrazovanje.

20% informacija sastoji se od osnovnih podataka o polju rada Generalne direkcije.

3- Pismeni dio prijemnog ispita pomoćnika stručnjaka za migracije Generalne direkcije za migracije

Ispitivanje će se provesti u postupku, a teme ispita su:

Ispitni predmeti koji se odnose na oblast delatnosti Generalne direkcije;

Zakon o strancima, Zakon br. 04.04.2013 o strancima i međunarodnoj zaštiti od 6458

Zakon, Poglavlje 4 Dekreta predsednika br. XNUMX vezano za Generalni direktorat za upravljanje migracijama (svi članci iz Poglavlja XNUMX)

B - Ispitni predmeti koji se odnose na stručno znanje preddiplomskog obrazovanja;

Mikro i makro ekonomije, Turske ekonomije, međunarodnih ekonomskih odnosa i institucija,

javne finansije, fiskalna politika, ustavno pravo, upravno pravo, krivično pravo (opće odredbe), građansko pravo (prvobitno pravo), obvezno pravo (opće odredbe), međunarodno pravo, ljudska prava, nauka o upravljanju, politologija, politička historija, Turska vanjska politika, međunarodni odnosi, međunarodne organizacije.

VI - DATUM ISPITA I MESTO

1- Pismeni dio prijemnog ispita održat će se 09. februara 2020. (nedjelja) u Ankari. Ispit započinje u 10.00:120 ujutro. Trajanje ispita je XNUMX minuta.

2- Za kandidate koji se prijave na ispit Sveučilište Ankara Yıldırım Beyazıt pripremiće Dokument o prijavi ispita koji pokazuje zgradu i dvoranu u kojoj će polagati ispit, datum i vrijeme održavanja ispita. Kandidati su te dokumente predali od 31. siječnja 2020. na Sveučilištu Ankara Yıldırım Beyazıt https://aybu.edu.tr/gpm/ Internet adresa.

3- Kandidati bi trebali biti prisutni na mjestu gdje će polagati ispit sat vremena prije početka ispita i imati važeću ličnu kartu sa matičnim brojem Turske Republike ili putovnicom s važećom valjanošću. Ostali dokumenti osim ovih dokumenata neće biti prihvaćeni za prijem na ispit.

4- Kandidati koji budu uspješni na pismenom ispitu bit će podvrgnuti usmenom ispitu u Ankari, a datum, mjesto i vrijeme usmenog ispita daje Generalna direkcija (www.goc.gov.t jebiće objavljeni na internetu.

VII - NAJAVA PISMENOG ISPITA I ŽALBE

Pismene rezultate ispita objavit će Generalna direkcija za upravljanje migracijama. Popis kandidata koji na pismenom ispitu postignu ocjenu 70 ili više bit će objavljen na web stranici Generalne uprave (www.goc.gov.tr) i u servisnoj zgradi koja se nalazi u atamlıca Mahallesi 122. Sokak br: 4 Yenimahalle / ANKARA.

Kandidati će moći dati svoje prigovore na ispitna pitanja i prijavu Generalnoj direkciji u roku od 5 (pet) radnih dana nakon održavanja ispita. Prigovore na ispitna pitanja i prijavu Generalna direkcija poslaće AYBU najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana. AYBÜ će ispitati i završiti ove prigovore u roku od 5 (pet) radnih dana od datuma obavještavanja Generalne direkcije.

Prigovori u vezi sa rezultatima ispita uputiće se Generalnoj direkciji u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata. Generalni direktorat će poslati ove prigovore (ako su potrebni) AYBU najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana. AYBÜ će pregledati i dovršiti ove prigovore u roku od 5 (pet) radnih dana i obavijestiti Generalnu direkciju. O svim rezultatima u vezi s prigovorima Generalna direkcija obavijestit će kandidata. Datum registracije dokumenata poslanih AYBU-u važiti će za prigovore.

Kandidati će podnijeti prigovor u iznosu od 58 TL (dvadeset i pet turskih lira) za svako od pet pitanja osporavanih na IBAN broj računa središnje podružnice Halkbank-Ankara TR0001 2009 1940 0006 0000 65 25 Uprave revolving fonda Sveučilišta Ankara Yıldırım Beyazıt. primljeni bankarski račun, predmet žalbe i adresa komunikacije jasno napisana Generalnoj upravi.

Svi prigovori podneseni nakon proteka roka za prigovor, a bilo kakvi prigovori podneseni u molbama koje nemaju matični broj Turske Republike, potpis, adresa i koji nemaju bankovni račun neće se uzeti u obzir.

VIII-OCJENA PISNOG ISPITA I ORALNI ISPIT

Vrednovanje pismenog ispita; Profesionalno znanje preddiplomskog obrazovanja vršit će se na ukupno 80 bodova, 20 bodova, 100 bodova osnovnih informacija o dežurnom području Generalne uprave.

Kao rezultat pismenog ispita, na usmeni ispit bit će pozvano najmanje sedamdeset (70) bodova, od najviše ocjene, do četiri puta od određenog osoblja. Kandidati koji imaju istu ocjenu kao i posljednji kandidat bit će pozvani na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu;

a) nivo znanja iz predmeta pismenog ispita (50 bodova),

b) sposobnost razumijevanja i rezimiranja predmeta, sposobnost izražavanja i obrazloženja (10 bodova),

c) zasluga, reprezentativnost, prikladnost ponašanja i reakcija na profesiju (10 bodova), d) samopouzdanje, uvjerljiva sposobnost i vjerodostojnost (10 bodova),

d) opšti talent i opšta kultura (10 bodova),

e) otvorenost za naučni i tehnološki razvoj (10 bodova),

aspekte i specificirane težine rezultata.

Najmanje sedamdeset od 100 bodova da biste bili uspješni na usmenom ispitu

(70).

REZULTATI ISPITA IX

Da biste postigli uspjeh na prijemnom ispitu, mora se uzeti najmanje sedamdeset (70) bodova iz svake faze pismenog i usmenog ispita. Poredak uspjeha utvrđivat će se aritmetičkim prosjekom ocjena pismenog ispita i usmenog ispita, pod uvjetom da imaju potreban rezultat za postizanje uspjeha. Prema rezultatima ispita kandidat koji ima visoku ocjenu pismenog ispita u slučaju jednakosti aritmetičkog prosjeka ocjena pismenog i usmenog ispita kandidata; Ako su oba rezultata jednaka, kandidat s visokim rezultatom KPSS biti će na vrhu ljestvice.

Rezultati prijemnog ispita bit će rangirani prema stupnju uspješnosti počevši s najvišom ocjenom, a broj kadrova koji se imenuju veći je kao broj kadrova koji će biti imenovan, a broj kandidata koje Komisija imenuje bit će zamijenjen, pod uvjetom da je broj kadrova koji će biti imenovan uspješan.

Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni na web stranici Generalne uprave (www.goc.gov.tr) i u zgradu službe. Osim toga, kandidati koji se nalaze na glavnoj i zamjenskoj listi pismeno će biti obaviješteni o rezultatima ispitivanja.

Kandidati mogu prigovoriti ispitnoj listi u pisanom obliku u roku od 7 (sedam) dana nakon objave liste polaznika, ili na rezultat ispitivanja u roku od 7 (sedam) dana nakon objavljivanja rezultata ispitivanja. Prigovori će biti ispitani u roku od 5 (pet) dana, a o rezultatima prigovora kandidat će se pismeno obavijestiti.

Oni za koje se utvrdi da su u obrascu za prijavu za ispit lažno izjavili neće biti imenovani, a rezultati ispita smatrat će se nevažećim. Oni će biti otkazani čak i ako im je dodeljeno. Oni koji se nalaze u ovoj situaciji ne mogu zahtijevati nikakva prava. Pored toga, podneće se krivične prijave protiv onih za koje bude utvrđeno da su dali lažne izjave ili izdavali dokumente.

Sve potrebne informacije o prijemnom ispitu naći će se na web stranici Generalne uprave (www.goc.gov.tr).

DOKUMENTI KOJI SE ZAHTEVAJU PRED X-IMENOVANJEM

Od kandidata koji su položili pomoćni prijemni ispit traže se sljedeći dokumenti:

a) Pismena izjava o vojnom stanju muških kandidata.

b) Četiri fotografije pasoša.

c) Pismena izjava o krivičnom dosijeu.

ç) Napisano da nema mentalne bolesti koja vas može spriječiti da kontinuirano obavljate svoju dužnost

izjava.

d) Deklaracija robe.

e) Sporazum o javnoj etici.

Budi najavljen.

INFORMACIJE O KONTAKTU:

Adresa: Generalna direkcija za upravljanje migracijama

Okrug Camlica 122. Ulica br: 4

06370 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 422 08 27-29

Faks: 0312 422 09 00

Adresa: Univerzitet Ankara Yıldırım Beyazıt

Centar za istraživanje i primjenu politike migracija

Guvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No: 16

06690 Çankaya / ANKARA / TURSKA

Tel: 0312 9061300 - 1095/1346

E-mail: gpmsinav@ybu.edu.tr

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi