Odbor sudija i tužilaca za zapošljavanje 27 službenika

Odbor sudija i tužilaca za zapošljavanje državnih službenika
Odbor sudija i tužilaca za zapošljavanje državnih službenika

Da bude zaposlen u okviru stava (B) člana 657 Zakona o državnim službenicima br.4 u organu Generalnog sekretarijata Veća sudija i tužilaca i da bude zaposlen u skladu sa principima u vezi sa zapošljavanjem ugovornih lica. Kadrovska, koja je stupila na snagu Odlukom Vijeća ministara od 06.godine i broj 06/1978. Prema rezultatima konkursa (prijavnog i/ili usmenog) ispita koji će se održati na osnovu KPSS bodova 7. godine u okviru odredbi Uredbe o ispitivanju, imenovanju i premeštaju osoblja Sudskog i tužilačkog odbora, 15754 ugovornih službenika, 2020 vozača po ugovoru i 15 službenika po ugovoru biće primljeno u radni odnos prema stepenu stručne spreme.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

 Mjesto i obrazac prijave

Kandidati su dužni da se lično prijave Generalnom sekretarijatu Vijeća sudija i tužilaca, tako što će dostaviti „Obrazac zahtjeva za prijemni ispit za ugovoreno osoblje 2022. 4/B“ dostupan na web stranici hsk.gov.tr ​​i popuniti sve relevantne dijelove, zajedno sa potrebnom dokumentacijom. (Adresa prijave: Safety District, Mevlana Boulevard br: Yenimahalle 36 / ANKARA)

Prijave će se podnositi lično, a prijave poslane poštom ili na sličan način neće biti prihvaćene.

Prijave će početi 30 i završiti 05 na kraju radnog vremena (2022:03). Prijave koje nisu podnesene u roku smatrat će se nevažećim.

Ispit za radno mjesto kancelarijskog osoblja po ugovoru provodit će se u dvije faze i to kao praktični ispit i usmeni ispit. Oni koji su među 5 kandidata, što je 75 puta veći broj pozicija objavljenih prema tipovima bodova KPSS(B) Grupe, imaju pravo da učestvuju na praktičnom ispitu (ispit za tastaturu). kazanće raditi. Vežbeni ispit će se održati u subotu, 11. godine u 06:2022 časova u prostorijama Vijeća sudija i tužilaca i onih koji budu uspješni na ovom ispitu http://www.hsk.gov.tr bit će objavljeno u Za one koji budu uspješni na stručnom ispitu, usmeni ispit će se održati u Kolegiju sudija i tužilaca 21. godine u 06:2022 časova.

Ispit za radno mjesto vozača po ugovoru provodit će se u dvije etape i to vježbi i usmeni ispit. Oni koji su među 5 kandidata koji imaju 25 puta veći broj pozicija objavljenih prema tipovima bodova KPSS (B) grupe imaju pravo da učestvuju na praktičnom ispitu (vozačkom ispitu). kazanće raditi. Praktični ispit će se održati u subotu, 11. u 06:2022 sati u Probacionoj kancelariji u Ankari (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi br: 11 Keçiören/Ankara) i oni koji budu uspješni na ovom ispitu http://www.hsk.gov.tr bit će objavljeno u Za one koji budu uspješni na stručnom ispitu, usmeni ispit će se održati u Kolegiju sudija i tužilaca 22. godine u 06:2022 časova.

Za ugovoreno radno mjesto, pravo učešća na usmenom ispitu imaju oni koji su među 5 kandidata koji imaju 35 puta veći broj pozicija objavljenih prema tipovima bodova KPSS(B) Grupe. kazanće raditi. Usmeni ispit će se održati u zgradi Sudskog i tužilačkog vijeća 22. godine u 06:2022 sati.

Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto, koje se oglašava prema njegovom školskom statusu. Kandidati koji se prijave za više pozicija neće biti ocjenjivani jer će se njihove prijave smatrati nevažećim.

 Zahtevi za prijavu

Kao što je navedeno u izmenjenom članu 657 Zakona o državnim službenicima br. 48;

1- Biti turski državljanin,

2- Od 03. godine, koji je poslednji dan prijave, da ispunjava uslove iz člana 06. Zakona br. 2022 i da nije navršio 657 godina života na dan prvog januara godine. godine u kojoj se održava centralni ispit (KPSS-40 za maturante osnovnih, vanrednih i srednjih škola) biti (rođeni 2020. januara 36. godine ili nakon toga),

3- Za kancelarijsko osoblje po ugovoru, koje je završilo računarsko odeljenje fakulteta/škola, odeljenje za pravosuđe, odeljenje za pravosuđe na visokim stručnim školama, program pravosudnih saradnika, srednju stručnu školu za pravosuđe ili drugu srednju školu ili ekvivalentne škole, ili barem diplomirani srednjoškolski ili ekvivalentni školskoj diplomi. Posjedovanje sertifikata o pisaćoj mašini ili računaru odobrenom od strane Ministarstva narodnog obrazovanja ili dato kao rezultat kurseva koje organizuju javne institucije i organizacije na dan podnošenja zahteva (prijave onih koji ne dostave sertifikat ili sertifikat o završenom kursu u skladu sa procedurom neće biti prihvaćen),

4- Za radno mjesto vozača po ugovoru da ima najmanje završenu srednju školu ili ekvivalent i najmanje B razred od 17. /04 i pod brojem 2015, nakon 29329.godine posjedovanje najmanje vozačke dozvole D1 klase,

5- Da ima najmanje završenu srednju školu ili ekvivalent za ugovorno radno mjesto,

6- Ne lišavanje javnih prava,

7- Čak i ako su protekli periodi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; krivična djela protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovani ili osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili više za umišljajno počinjeno krivično djelo, krivična djela protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, pronevjera, podmićivanje, krađa, prijevara, falsifikovanje, kršenje povjerenje, prevarant Ne biti osuđen za stečaj, namještanje licitacija, namještanje performansi, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja,

8- U pogledu vojnog statusa; da nije u vojnoj službi, da nije vojno sposoban ili da je služio aktivnu vojnu službu ako je navršio vojnu godinu, ili da bude odložen ili preveden u rezervni razred,

9- Za ugovorenu poziciju kancelarijskog osoblja; Iz Grupe za izbor javnog osoblja (B) koju je održao ÖSYM 2020.; Diplomirani diplomirani KPSSP(3), diplomirani vanredni KPSSP(93) i maturanti KPSSP(94) tip bodovanja moraju imati najmanje 70 bodova,

10- Za ugovoreno radno mjesto vozača i sluge; Iz Grupe za izbor javnog osoblja (B) koju je održao ÖSYM 2020.; Da ima najmanje 3 bodova iz osnovnih studija KPSSP(93), diplomiranih saradnika KPSSP(94) i maturanata KPSSP(60),

11- Nema mentalne bolesti koje bi ga mogle spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari