Generalna direkcija za autoputeve će zaposliti 1 bivšeg osuđenika

Generalna direkcija za autoputeve
Generalna direkcija za autoputeve

GENERALNA DIREKCIJA PUTEVA 3. REGIONALNA DIREKCIJA RADNA MJESTA ZAPOŠLJAVAJU SE SA UGOVOROM O RADU NA NEodređeno vrijeme; UKUPNO 1 (JEDNOG) ISKUSNOG OSUĐENOG ILI POvrijeđenog (TMY) RADNIKA KOJI NEĆE BITI RAZMATRAN U BORBI PROTIV TERORISTA.

Pokrajinska uprava turske Agencije za rad i zapošljavanje naš zahtjev bit će objavljen 09 i ostat će u otvorenom oglasu za posao 05 dana.

Kandidati koji ispunjavaju uslove potražnje mogu se prijaviti u pokrajinskoj / podružničnoj direkciji turske Agencije za rad i zapošljavanje ili putem internet adrese iskur.gov.tr ​​u roku od 5 dana od dana objavljivanja oglasa.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Bodovi koje trebaju uzeti u obzir kandidati koji se žele prijaviti specificirani su u odjeljku o uvjetima i objašnjenjima za one koji će u nastavku biti prihvaćeni kao bivši osuđeni-TMY.

Generalna direkcija za autoputeve za odvođenje bivših osuđenih radnika

Uslovi i objašnjenja koja treba tražiti za one koji će biti regrutovani kao bivši osuđeni radnici - TMY:

1. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa; U roku od 5 dana od dana objavljivanja oglasa, možete se prijaviti putem linka "Tražilac posla" na internet adresi esube.iskur.gov.tr ​​tako što ćete se prijaviti sa svojim TR ID brojem i lozinkom. Osim toga, aplikacije se mogu izvršiti sa servisnih mjesta i linije Alo 170. Kada se rok za prijavu poklopi sa praznikom, prijave se produžavaju do kraja narednog radnog dana.

2. Čak i ako budu pomilovani, pod uslovom da nisu osuđeni za zločine protiv sigurnosti države, zločine protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, zločine protiv odbrane države, zločine protiv državne tajne i špijunaže, seksualne napade ili seksualno zlostavljanje djeteta; pronevjera, pronevjera, podmićivanje, krađa, prevara, krivotvorenje, povreda povjerenja, lažni stečaj, namještanje nadmetanja, namještanje izvršenja radnje, imovine proistekle iz krivičnog djela, koji su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili više za krivično djelo s umišljajem , ili bez obzira na kazneni rok.Među osuđenima za krivična djela pranja novca ili krijumčarenja, oni koji su odslužili kaznu, oni kojima je kazna uslovna, oni koji su pušteni na uslovnu kaznu, oni koji imaju uslovnu kaznu, oni koji dokumentuju svoje status sa potvrdom bivšeg osuđenika, ili oni koji su povređeni a da se ne smatraju invalidima u borbi protiv terorizma: Zakon o vojnoj službi br. 21 od 6. ili 1927. rezultat uzroka i posledice terorističkih incidenata navedenih u članu 1111. Zakona o borbi protiv terorizma od 16. godine i broj 6 tokom služenja vojnog roka, što je u delokrugu Zakona o rezervnim oficirima i rezervnim vojnim starešinama od i pod brojem 1927 (izmijenjena fraza: OG-1076 /12/4-1991) zdravstveni izvještaj v e da dokumentuju svoju situaciju (izmijenjen izraz: OG-3713/21/6-8) komandnim pismom iz kojeg se vidi da su povrijeđeni u borbi protiv terorizma,

Njihov turski plemić br. 3.2527 može slobodno obavljati zanimanja i umjetnost u Turskoj, javnim, privatnim organizacijama ili prejudicirati odredbe zakona o evidenciji da je poslovno zaposlen kao turski državljanin, da je u dobi od 18 do 40 godina,

4. Ne lišavanje javnih prava, (član 53.a) TCK

Odsluženi vojni rok, izuzeti ili odgođeni (za muške kandidate),

6. Da su polagali ispit za KPSS (za zahtjeve za nivoe saradnika i dodiplomskih studija),

7. Ne prima penziju, starosnu ili invalidsku penziju ni od jedne institucije socijalnog osiguranja,

8. Kandidati ne bi trebali imati prepreke za rad u smjenama.

9. Kandidati ne bi trebali imati zdravstvenih problema koji ih sprečavaju u kontinuiranom obavljanju svojih dužnosti. (Oni koji budu uspješni na ispitu i budu imenovani, zaposlit će se kao nesmetan radnik.)

10. Kandidati moraju imati traženi obrazovni status i posebne uslove u skladu sa traženim naslovom od zadnjeg dana prijave.

11. Pravo polaganja ispita sa datumom, vremenom i mjestom održavanja ispita. kazanKandidati će biti objavljeni u odjeljku za najave na web stranici naše institucije (www.kgm.gov.tr). Ovo saopštenje je po prirodi obavještenja i neće biti dostavljeno posebno obavještenje na adresu dotičnih lica poštom.

12. Kandidati na konačnoj listi za usmeni ispit; koji će dokumenti dostaviti, mjesto isporuke dokumenata, datumi i drugi postupci informisanja bit će objavljeni kasnije u odjeljku za najave na web mjestu našeg Generalnog direktorata (www.kgm.gov.tr), dalja pismena obavještenja kandidatima neće biti dostavljena.

13. Kao rezultat usmenog ispita, kandidati koji su uspješni kao originalni i zamjenski; Biće objavljeno u odjeljku za najave na web mjestu naše Generalne direkcije (www.kgm.gov.tr), a kandidati neće biti pismeno obaviješteni.

14. Zadržavamo pravo da poništimo prijavu onih koji daju lažne dokumente ili daju izjavu, da preduzmu pravne radnje u vezi s otkazivanjem procesa regrutacije, da podnesu krivičnu prijavu protiv tih osoba Glavnom javnom tužilaštvu kako bi primjenjuju relevantne odredbe turskog kaznenog zakona.

15. Imenovani zaposlenik neće moći zatražiti premještaj (raspored) na radna mjesta u drugoj provinciji pet godina.

16. Zaposleni će biti zaposleni sa golom platom od 274.96 TL.Probni rad radnika koji se primaju u radni odnos je 60 dana; Onima koji ne uspiju na probnom radu prestaje radni odnos.

17. Ako kandidati koji budu uspjeli na ispitu ne ispunjavaju gore navedene zahtjeve, njihovi ispiti će biti nevažeći.

18 Na osnovu objavljivanja rezultata, kandidati mogu uložiti prigovor Ispitnoj komisiji u roku od 5 (pet) radnih dana. Žalbe se rješavaju u roku od 5 (pet) radnih dana nakon što stignu u Ispitni odbor i budu pismeno obaviješteni o njima. Peticija koja nema matični broj Turske Republike, ime, prezime, potpis i adresa, kao i žalbe podnete faksom i žalbe podnete nakon njihovog isteka ne uzimaju se u obzir.

19. Pravo na preuzimanje dužnosti kazanKandidati će lično dostaviti traženu dokumentaciju do naknadno preciziranog datuma. Prijave poslate poštom, teretom ili kurirskom službom neće se razmatrati. Međutim, oni koji zbog bolesti ili razloga za rođenje ne mogu da odu da predaju svoja dokumenta (pod uslovom da podnesu izveštaj o rođenju ili izveštaj o bolesti u kojem se navodi njihov status) dokumente će moći da dostave preko svojih rođaka. Kandidatima čija dokumentacija budu primljena biće omogućen početak obavljanja dužnosti pisanim obavještenjem. Rođenje, bolest itd. oni koji ne mogu doći iz razloga; Ako dokumentiraju ovu situaciju, bit će im dozvoljeno da počnu obavljati svoje dužnosti nakon isteka njihovih pravnih opravdanja. Oni koji ne počnu da rade u roku od 15 dana iako su postavljeni, oni koji su dali otkaz u probnom roku, oni koji ne dostave dokumenta u navedenom roku, oni koji odustanu ili oni za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju zahtjev uslovima, biće imenovan sa rezervne liste u skladu sa odredbama navedene Uredbe.

20. Oni koji žive u provincijama i okruzima Konya, Karaman, Aksaray i Afyonkarahisar mogu se prijaviti za traženje radne snage.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari