BRSA će zaposliti 20 pomoćnih stručnjaka za banku

BRSA
BRSA

Prema rezultatima prijemnog ispita, Agencija za regulativu i nadzor banaka će zaposliti pomoćnika bankarskog specijaliste (bankarska oblast) za rad u glavnoj i savjetodavnoj službi Agencije (Istanbul).

Prijemni ispit se odvija u dvije faze, pismeni i usmeni. Pismena faza prijemnog ispita će se održati u Istanbulu (Kampus Marmara University Göztepe) u jutarnjim i popodnevnim terminima u subotu, 4. juna 2022.

Informacije o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita biće objavljene na službenoj web stranici Ustanove (www.bddk.org.tr). Kandidati se neće posebno obavještavati. Informacije kandidata o ispitnom procesu Agencije za regulaciju i nadzor e-Government bankarstva – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
mora pratiti.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Opšti uslovi

1) Biti turski državljanin.

2) Ne oduzimanje javnih prava.

3) čak i ako su protekli rokovi navedeni u članu 53. turskog krivičnog zakona; zločini protiv sigurnosti države, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, falsifikat, zloupotreba povjerenja, prijevara Ne osuđivan za stečaj, namještanje ponuda, namještanje, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja.

4) u pogledu vojnog statusa; Nema nikakve veze sa vojnom službom, nije navršio starosnu dob za odsluženje vojnog roka, niti je završio aktivnu ili odloženu vojnu službu ili je prebačen u rezervni razred ako je dostigao dob vojne obaveze.

5) nema mentalnu bolest koja bi ga mogla sprečiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost.

6) prvi stav člana 5411. Zakona o bankama br. 8;

  • a) Ne bankrotira u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i stečaju br. 2004, ne proglašava konkordat, nema odobrenje za restrukturiranje pomirenjem ili odlukom o odlaganju bankrota,
  • b) odsustvo kvalifikovanih akcija ili kontrole u bankama u kojima se primenjuje član 5411. Zakona o bankama br. 71 ili bankama koje su prešle u fond za osiguranje štednih uloga (fond) pre stupanja na snagu ovog zakona,
  • c) Bankari podvrgnuti likvidaciji i finansijske institucije koje su predmet likvidacije osim dobrovoljnih likvidacionih, razvojnih i investicionih banaka kojima su oduzete dozvole za rad, ortačka prava njihovih partnera, isključujući dividende, kao i upravljanje i nadzor prenijeti na Fond, ili čiji oduzeta je dozvola i ovlaštenje za obavljanje bankarskih poslova i primanje depozita i participacija fondova nema kvalifikovane dionice u kreditnim institucijama ili nema kontrolu prije nego što se prenese na Fond ili prije dozvole i ovlaštenja za obavljanje bankarskih poslova i prihvatanje depozita i učešća sredstva se opoziva,
  • d) Čak i ako su pomilovani, osim za krivična djela iz nehata, nisu osuđeni na tešku kaznu zatvora ili više od pet godina zatvora u skladu sa ukinutim turskim krivičnim zakonom br. 765 i drugim zakonima, niti na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri godine. godine prema Turskom krivičnom zakonu br. 5237 i drugim zakonima, odnosno ukinute banke br. 3182 Suprotnost odredbama Zakona, Zakon o bankama br. 4389, koji je ovim zakonom stavljen van snage, Zakon o tržištu kapitala br. 2499, i zakonodavstvo o transakcijama pozajmljivanja za koje je potrebna zatvorska kazna, ili u skladu sa ukinutim turskim krivičnim zakonom br. 765, turskim krivičnim zakonom br. 5237 ili drugim zakonima, sramotna krivična djela kao što su kvalifikovana pronevjera, pronevjera, pronevjera, mito, krađa, prevara, krivotvorenje zloupotreba vjere, lažni bankrot i krijumčarski zločini osim eksploatacije i krijumčarenja potrošnje, dosluh u službenim tenderima i kupovinama, pranje novca ili protiv ličnosti države odavanje državnih tajni sa počinjenim zločinima a, Krivična djela protiv suvereniteta države i dostojanstva njenih organa, zločini protiv sigurnosti države, zločini protiv ustavnog poretka i njenog funkcionisanja, zločini protiv odbrane države, zločini protiv državnih tajni i špijunaže, zločini protiv odnosa sa inostranstvom države, krivična djela utaje poreza ili ova krivična djela neosuđivanost za učešće, uslovi

7) lica koja ne ispunjavaju uslove iz tač. (a), (b), (c) i (d) člana 5411. prvog stava člana 26. Zakona o bankama br. 8, generalnog direktora u bankama, ne mogu biti zaposleni kao pomoćnici generalnog direktora ili službeno lice sa ovlaštenjem za potpis. Banke su dužne da ovim licima odmah povuku ovlaštenje za potpisivanje. Članovima banke za koje se utvrdi da su prekršili odredbe ovog zakona ili drugih relevantnih propisa i ugrozili bezbjedno poslovanje banke, a protiv kojih je zatražen sudski postupak, članom banke, kao rezultat revizija agencije, privremeno se oduzimaju potpisna ovlaštenja. odluka odbora. Da ne budu među onima kojima je zabranjen rad u okviru odredbe „Ne mogu se zaposliti ni u jednoj banci kao osoblje koje ima ovlašćenje za potpisivanje bez dozvole Odbora“.

8) da nema situaciju koja ga sprečava da bude postavljen u javnu službu u arhivskom istraživanju i/ili bezbednosnoj istrazi.

PRIJAVA ISPITA

Kandidati mogu podnijeti svoje prijave unošenjem u Agenciju za regulativu i nadzor banaka – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) na e-Upravi u periodu od 5. do 16. maja 2022. godine do 23:59:59 sati koristeći posao ekran aplikacije, koji će postati aktivan u kalendaru.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Komentari