Generalna direkcija poljoprivrednih preduzeća da zaposli 5 bivših osuđenika

generalna direkcija poljoprivrednih preduzeća
generalna direkcija poljoprivrednih preduzeća
Pretplatite se  


Za rad u Generalnoj direkciji poljoprivrednih preduzeća Ceylanpınar, Polatlı, Altınova, Gözlü i Gosti; U skladu sa članom 4857. Zakona o radu br. 30, primjenjivaće se na javne ustanove i organizacije u regrutovanju bivših osuđenika ili lica ranjenih da ne budu onesposobljena u borbi protiv terorizma kao radnici. U okviru odredbi Uredbe o procedurama i principima, preko Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) biće angažovano 5 bivših osuđenika koji će biti angažovani kao sezonski radnici na određeno vreme.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPŠTI USLOVI

1. Turski plemeniti stranci br. 2527 da slobodno praktikuju svoje profesije i umjetnost u Turskoj, u javnim, privatnim institucijama ili na radnim mjestima

Biti turski državljanin, ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona o zapošljavanju.

2. Da imaju između 18-35 godina na dan roka za prijavu.

3. Da imaju prebivalište u pokrajini ili okruzima radnog mjesta na koje se prijavljuju.

4. Čak i pomilovani, pod uslovom da nisu osuđeni za zločine protiv sigurnosti države, zločine protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, zločine protiv odbrane države, zločine protiv državne tajne i špijunaže, seksualne napade ili seksualno zlostavljanje djeteta; pronevjera, pronevjera, podmićivanje, krađa, prevara, krivotvorenje, povreda povjerenja, lažni stečaj, namještanje nadmetanja, namještanje izvršenja radnje, imovine proistekle iz krivičnog djela, koji su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine ili više za krivično djelo s umišljajem , ili bez obzira na izrečenu kaznu. Osuđeni za krivična djela pranja novca ili krijumčarenja, oni koji su odslužili kaznu, oni kojima je kazna odgođena, oni koji su pušteni na uslovnu kaznu i oni koji imaju uslovnu kaznu dužni su ovjeriti svoje status sa dokumentom bivšeg osuđenika.

5. Da ispunjava uslove iz posebnog zakona ili drugog zakonodavstva.

6. da nije u vezi sa služenjem vojnog roka (odsluženo, suspendovano ili oslobođeno),

7. Ne lišavanje korišćenja javnih prava,

8. Da nema zdravstvenih problema koji ga sprečavaju da kontinuirano obavlja svoju dužnost.

9. Da ima završeno najmanje osnovno obrazovanje, najviše srednje obrazovanje (srednja škola i ekvivalent).

10. Završiti smjerove navedene u zahtjevima za radnom snagom od posljednjeg dana prijave,

11. Ne primati penzionu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje institucije socijalnog osiguranja.

12. Probni rok radnicima koji se primaju je šezdeset dana, a onima koji ne uspiju u probnom roku otkazati će se bez naknade bez čekanja na obavještenje.

13. Smatra se da su kandidati prihvatili smjenski radni nalog i ne bi trebali imati smetnju za rad u smjenama.

14. Kandidati će moći da konkurišu za samo jedno zanimanje sa liste objavljene u Turskoj agenciji za zapošljavanje (İŞKUR), pod uslovom da imaju prebivalište u pokrajini i okruzima pokrajine za koje je radno mesto za koje će se prijaviti.

15. Među kandidatima, oni za koje se utvrdi da su dali lažne izjave i oni za koje se kasnije utvrdi da ne ispunjavaju uslove može biti otpušten od strane uprave u svakoj fazi raspisivanja/ispita/zadatka.

16. Pravo na polaganje praktičnog usmenog ispita kazanKandidati koji ne pristupe ispitu u najavljenim ispitnim rokovima smatraće se da su izgubili pravo na polaganje ispita.

17. Ne smije biti razriješen dužnosti ili profesije u skladu sa relevantnim disciplinskim propisima javnih institucija i organizacija.

18. Kandidati koji nemaju kvalifikacije potrebne za imenovanje kao rezultat raspoređivanja i oni koji su dali lažne, obmanjujuće ili lažne izjave i koji su stavljeni u svoje preferencije neće biti imenovani. Čak i ako se to uradi, proces dodjele će biti otkazan. Kandidati koji blagovremeno ne dostave traženu dokumentaciju, iako ispunjavaju kvalifikacije i uslove za radna mjesta na koja se nalaze, neće biti imenovani.

19. Pravo na imenovanje kazanOn će se odrediti iz broja rezervnih kandidata koji će biti potrebni, umjesto onih koji nisu započeli rad u isto vrijeme i ne mogu biti pušteni na posao jer ne ispunjavaju uslove za imenovanje.

NAČIN PRIJAVE, MJESTO, DATUM BILJEŽNIK LOT POSTUPCI I OBJAVLJIVANJE REZULTATA

1. Prijave će se podnositi elektronskim putem na web stranici Turske agencije za zapošljavanje (İŞKUR) u periodu od 06. do 10. decembra 2021. (Prijave dostavljene lično, poštom ili e-mailom neće biti prihvaćene).

2. Svaki kandidat će se moći prijaviti za samo jedno radno mjesto i zanimanje sa liste objavljene na web stranici İŞKUR.

3. Nakon što komisija za pregled dokumenata pregleda dokumentaciju koja se traži od kandidata čije je prijave prihvatio İŞ-KUR, oni čija su dokumenta kompletna i za koje se utvrdi da ispunjavaju navedene uslove imaju pravo na izvlačenje žrijeba kod javnog bilježnika. kazanoni će boljeti. (potrebna dokumenta https://tigem.gov.tr bit će objavljeno na web stranici)

4. Među kandidatima koje je İŞ-KUR prijavio Generalnoj direkciji poljoprivrednih preduzeća i za koje se nakon kontrole dokumentacije utvrdi da ispunjavaju uslove, žrijebom će se odrediti 4 (četiri) puta veći broj objavljenih zvanja i isti broj zamjenskih kandidata. u prisustvu javnog beležnika. (Ista metoda će se primijeniti na kandidate koji imaju prioritet pri objavljivanju poslova).

5. U slučaju da broj kandidata koji su obaviješteni od strane İŞ-KUR-a i koji su nakon kontrole dokumenata utvrđeni da ispunjavaju uslove, premaši 4 (četiri) puta broj radnika koji će biti primljeni, kandidati će biti podvrgnuti izvlačenju kod javnog bilježnika. . Izvlačenje notara održaće se 11.01.2022 u 10:00 na adresi Ankara Bulvarı TİGEM Social Facilities 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA. Zbog poduzetih mjera u okviru suzbijanja epidemije COVID-19, u salu u kojoj će se održati Kur'an bit će primljen ograničen broj kandidata. U slučaju promjene datuma i mjesta izvlačenja, biće objavljeno na web stranici naše Generalne direkcije (tigem.gov.tr/).

6. Rezultati izvlačenja i sva ostala saopštenja biće objavljeni na (tigem.gov.tr/) i kandidati neće biti obavješteni u pisanoj formi.

7. Primijenjeni rezultat usmenog ispita i kazanPotrebna dokumenta u vezi sa kandidatom biće na isti način objavljena na internet adresi naše Generalne direkcije (tigem.gov.tr/). Na adresu osobe neće biti obavještena poštom.

8. Obavještavanje kandidata čije prijave prihvati İŞ-KUR, objava rezultata i pozivi vršit će se isključivo na web stranici naše Generalne direkcije (tigem.gov.tr/).

Budite prvi koji će komentirati

Komentari