Predsjedništvo za Turke u inostranstvu i srodne zajednice za zapošljavanje 17 ugovorenih radnika

Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodne zajednice izvršiće angažovanje ugovorenih informatičara
Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodne zajednice izvršiće angažovanje ugovorenih informatičara
Pretplatite se  


Tabela-657 u okviru "Načela o zapošljavanju ugovorenog osoblja", koji je stupio na snagu članom 4/B Zakona o državnim službenicima br. 06.06.1978 i Odlukom Vijeća ministara od 7. godine pod brojem 15754. /1, za zapošljavanje u Predsjedništvu Turaka u inostranstvu i srodnim zajednicama Ministarstva kulture i turizma.Na radna mjesta navedena u .

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

Predsjedništvo Turaka u inostranstvu i srodnih zajednica angažovaće osoblje po ugovoru

OPŠTI USLOVI
1) Da imaju kvalifikacije navedene u podstavu (A) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48:

  • a) biti državljanin Republike Turske,
  • b) da se ne lišavaju javnih prava,
  • c) čak i ako su prošli rokovi navedeni u članu 53 turskog kaznenog zakona; zločini protiv sigurnosti države, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcionisanja, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prevara, prevara, zloupotreba povjerenja, prijevare da ne bude osuđen za krivična djela stečaja, namještanje tendera, namještanje izvršenje djela, pranje imovine proistekle iz krivičnog djela ili krijumčarenja,
  • ç) U pogledu vojnog statusa; da ne služi vojnu službu, da nije vojno sposoban ili, ako je navršio vojnu godinu, da je služio aktivnu vojnu službu ili da bude odložen ili premešten u rezervni razred,
  • d) Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 53., da nema psihičku bolest koja ga može spriječiti da neprekidno obavlja svoju dužnost.

2- Da su mlađi od 35 godina na dan prvog januara godine u kojoj se održava prijemni ispit (rođeni 01. januara 1986. godine ili kasnije).

3- Biti pozitivan kao rezultat arhivskog istraživanja.

4- Najmanje 2020 (šezdeset) bodova iz Grupe za izbor javnog osoblja (B) koju je održao ÖSYM 3. godine, KPSS P (93) za diplomce dodiplomskih studija, KPSS P (94) za diplomirane saradnike i KPSS P (60) za diplomce srednjeg obrazovanja. Da budu među kandidatima 10 puta veći od broja pozicija objavljenih u skladu sa bodovnim rangiranjem koji će biti napravljen na osnovu vrste bodova KPSS-a i željenog naziva pozicije, pod uslovom da su dobili ocenu ili više.

5- Za pozicije sa YDS uslovom, samo dokumenti o rezultatima YDS dobijeni u poslednjih 5 godina od roka za prijavu će se smatrati validnim.

6- Kandidati će se moći prijaviti samo za ispit za zvanje. Prijave za više od jedne pozicije neće biti prihvaćene.

7- Oni kojima njihove institucije raskinu ugovore zbog postupanja suprotno principima ugovora o djelu dok rade na pozicijama 4/B ugovornog osoblja u javnim ustanovama i organizacijama i oni koji jednostrano raskinu ugovor o djelu u ugovornom roku moraju su završili jednogodišnji period čekanja od dana podnošenja zahtjeva. Međutim, oni koji jednostrano raskinu ugovor u skladu sa podstavovima (a), (b) i (c) četvrtog stava Aneksa 1 Principa u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja ne podliježu gore navedenom jednogodišnjem periodu čekanja .

NAČIN PRIJAVE I MJESTO DOSTAVE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU
1- Kandidati moraju podnijeti svoje prijave elektronskim putem putem linka za prijavu koji će biti objavljen na web stranici našeg Predsjedništva (www.ytb.gov.tr), putem sistema prijavljivanja će se prijaviti koristeći svoje TR ID brojeve i lozinke e-Uprave. S obzirom da se prijave primaju elektronski, poštom, e-mailom, faksom itd. Prijave poslate poštom ili ručno neće biti prihvaćene.

2- Prijave za prijemni ispit počeće u 25.10.2021:09.00 sati 05.11.2021. godine i završavaju se u 18.00:XNUMX sati XNUMX.

3- Kandidati moraju popuniti svoje prijave putem sistema prijavljivanja na način bez grešaka i kompletan i dostaviti ih elektronskim putem. Prijave kandidata koji ne završe proces prijave neće biti evidentirani u sistemu, a kandidati u ovoj situaciji neće moći ostvariti nikakva prava. Kandidati koji shvate da postoji nedostatak ili greška u njihovim podacima moraju podnijeti novu prijavu nakon povlačenja prijava do kraja roka za prijavu.

4- Ukoliko kandidati imaju dva ili više bodova iz oglasa, mogu se prijaviti samo za jednu vrstu boda i najviše jednu poziciju. Prijave kandidata koji izaberu više od jednog izbora smatrat će se nevažećim. Kandidati u ovoj situaciji neće moći tražiti nikakva prava.

5- Informacije o diplomiranju kandidata koji će se prijaviti za prijemni ispit na osnovnim i stručnim studijama mogu se automatski zatražiti od visokoškolske ustanove putem sistema prijave. Kandidati koji imaju greške/nepotpune informacije ili koji ne dobiju informacije o diplomiranju od visokoškolske ustanove moraju ručno unijeti svoje ažurirane podatke, a kandidati u ovoj situaciji moraju učitati odobreni uzorak diplome ili diplomske dokumente dobijene sa (www.turkiye.gov. tr) na Aplikacioni sistem u PDF ili JPEG formatu.

6- Kandidati koji će se prijaviti za prijemni ispit na nivou srednjeg obrazovanja moraju ručno unijeti svoje podatke o maturi i u sistem za prijavu učitati odobreni uzorak diplome u PDF ili JPEG formatu.

7- Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim ustanovama u zemlji ili inostranstvu i imaju ekvivalenciju u relevantnim odjeljenjima u pogledu obrazovnog statusa koji se traže u oglasu trebaju u sistem za prijavu učitati dokumente o ekvivalentnosti u PDF ili JPEG formatu.

8- Kandidati koji će se prijaviti za radno mjesto Službenik za zaštitu i sigurnost moraju u sistem za prijavu učitati svoju ličnu kartu službenika privatne sigurnosti, koja nije istekla do roka za prijavu, u PDF ili JPEG formatu.

9- Kandidati koji će konkurisati za radno mesto programer, a nemaju diplomu računarskog programiranja na visokoškolskim ustanovama, pod uslovom da imaju najmanje diplomu, moraju da prilože dokument koji dokazuje da su pohađali kurs u oblast računarskog programiranja ili sertifikat odobren od strane Ministarstva narodne prosvete iz ove oblasti u PDF ili JPEG formatu.

10- Kandidati kojima su njihove institucije raskinule ugovore ili im je ugovor jednostrano raskinut dok rade sa punim radnim vremenom na ugovorenim kadrovskim pozicijama 4/B u javnim ustanovama i organizacijama, kako bi potvrdili da su navršili jednogodišnji period čekanja , apliciraju za odobreni Servisni dokument u PDF ili JPEG formatu od svojih bivših institucija. moraju biti instalirani na sistemu.

11- Muški kandidati moraju učitati svoje dokumente o vojnom statusu u sistem za prijavu u PDF ili JPEG formatu, koje će preuzeti sa e-uprave.

12- Kandidati su dužni da svoje fotografije za pasoš snimljene u posljednjih šest mjeseci u JPEG formatu učitaju u sistem za prijavu.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari