Metropolitanska opština Ankara regrutovaće 250 policajaca

gradska opština ankara postaviće policajca
gradska opština ankara postaviće policajca

Metropolitanska opština Ankara objavila je najavu za zapošljavanje 250 policajaca sa KPSS rezultatom. Kandidati koji žele polagati ispit moraju elektroničkim putem popuniti obrazac za prijavu na "ankara.bel.tr" i doći u Sportsko-izložbeni centar Atatürk sa potrebnim dokumentima između 14. i 30. juna 2021. godine i prijaviti se lično. Usmeni i praktični ispit će se održati između 6. i 16. jula 2021. godine.

Da bi se zaposlili u gradskoj opštini Ankara, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima br. 657; Prema odredbama Uredbe o opštinskoj policiji, 250 policijskih službenika biće imenovano na navedena upražnjena radna mesta, pod uslovom da imaju zvanje, razred, stepen, broj, kvalifikacije, vrstu rezultata KPSS, osnovni rezultat KPSS-a i druge uslove.

Rank Id

osoblje

razred

osoblje

stepen

računati

kvalifikacije

pol

KPSS

tip

KPSS

ocjene

1

Policajac

GPP

10 / 8 / 7

150

Da diplomirate na jednom od dodiplomskih programa Pravnih, Političkih nauka, Ekonomije, poslovne administracije ili Ekonomskih i administrativnih nauka, da biste imali najmanje vozačku dozvolu klase B.

Žena /

čovjek

P3

70

2

Policajac

GPP

10 / 8 / 7

70

Da diplomirate na nekoj od lokalnih uprava, lokalnih uprava (policijska policija) ili pridruženih programa lokalnih univerziteta na univerzitetima, da biste imali najmanje vozačku dozvolu klase B.

Žena /

čovjek

P93

65

3

Policajac

GPP

10 / 8 / 7

20

Univerzitet, okoliš, zdravlje okoliša, zagađenje okoliša i

Kontrola, zaštita okoliša, zaštita okoliša i

Kontrola iz jednog od pridruženih diplomskih programa

Da diplomirate, imate najmanje vozačku dozvolu klase B.

Žena /

čovjek

P93

65

4

Policija

oficir

GPP

10 / 8 / 7

10

Univerziteti Prehrambena tehnologija, Prehrambeni tehničar,

Fermentacija, tehničar fermentacije,

Fermentirani proizvodi pridružuju diplomske programe

diplomirati na jednom. Biti diplomirani saradnik, imati najmanje vozačku dozvolu klase B.

Žena /

čovjek

P93

65

 

OPĆI I POSEBNI UVJETI PRIJAVE: Opšti i posebni uslovi koje se moraju poštovati u prijavama za upražnjena radna mjesta policajaca gradske opštine Ankara dati su u nastavku.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE:Kandidati koji će se prijaviti za imenovanje u najavljene kadrove policajaca moraju ispunjavati sledeće opšte uslove navedene u podtački (A) prvog stava člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48.

 • Budući da je turski državljanin,
 • Da ne bude lišena javnih prava,
  • Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53 turskog kaznenog zakona; krivična djela protiv sigurnosti države, čak i ako su pomilovana ili zatvorena na godinu dana ili više zbog namjerno počinjenog zločina, zločini protiv ustavnog poretka i funkcionisanja ovog poretka, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, falsifikovanje, zloupotreba povjerenje, lažno Da se ne osuđuje za bankrot, namještanje ponuda, namještanje rezultata, pranje vrijednosti imovine proistekle iz kriminala ili krijumčarenja,
  • Za muške kandidate koji nemaju nikakvu vezu sa vojnom službom zbog svog vojnog statusa ili nisu navršili staž vojnog roka ili su završili aktivnu ili odgođenu vojnu službu ako su navršili starost vojne obaveze,
  • Nema duševne bolesti ili fizičke onesposobljenosti koje ga mogu spriječiti da stalno obavlja svoju dužnost,
  • Kako bi ispunili ostale zahtjeve za prijavu za objavljene pozicije,

POSEBNI UVJETI PRIJAVE:

 • Za najavljena radna mjesta policajaca, da imaju obrazovni zahtjev nakon završene škole i da su dobili minimalnu KPSS ocjenu iz vrsta bodova u odnosu na radna mjesta koja će biti regrutovana na ispitu za izbor javnog osoblja (KPSS) 2020. godine,
 • Ne smije se uklanjati iz javnih institucija i organizacija s kojima je ranije sarađivao iz disciplinskih ili moralnih razloga.
  • Da bi se mogli prijaviti za radna mjesta opštinskih policajaca u skladu sa uslovima navedenim u podstavu (A) člana 657. Zakona br. 48, kao i posebnim uslovima iz člana 13 / A Uredbe o opštinskoj policiji ; Vaganje i mjerenje na prazan želudac, razodjeveni i bosi, visoki najmanje 1.67 metara za muškarce i najmanje 1.60 metara za žene, te ne imati razliku veću od (+, -) 1 kg između dijela koji je veća od 10 metra i njegova težina. Određivanje visine i težine vršiće naša opština.
   • Da ne bude starija od 30 godina na datum ispita.
   • Da poseduju najmanje vozačku dozvolu klase B izdatu prema odredbama Zakona o saobraćaju na autoputevima br. 13 od 10.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVNICE U toku PRIJAVE:

KLIKNITE OVDJE ZA OBRAZAC ZA PRIJAVU…

Tokom prijave;

Kandidati koji žele pristupiti ispitu,

https://basvuru.ankara.bel.tr/ Oni će ispisati i potpisati obrasce za prijavu koje će popuniti elektroničkim putem i priložiti sljedeće dokumente u OBRAZAC ZA PRIJAVU.

 • Original ili fotokopija lične karte ili lične karte (kopije može odobriti naša opština, pod uslovom da se preda original),
 • Original ili overena kopija diplome ili uverenja o diplomiranju (kopije može overiti naša opština, pod uslovom da je original podnet),
 • Original ili overena kopija Potvrde o ekvivalenciji diplomaca stranih škola (kopije može overiti naša opština pod uslovom da se dostavi original),
 • Original ili overena kopija vozačke dozvole (kopije može overiti naša opština pod uslovom da se preda original),
 • Računalni ispis KPSS rezultata sa verifikacionim kodom preuzet sa veb lokacije OSYM,
 • Izjava o nevojnoj službi za muške kandidate,
 • Izjava da ne postoji prepreka da kontinuirano obavlja svoju dužnost,
 • 2 biometrijske fotografije (1 treba nalepiti na obrazac)

MESTO, DATUM, OBRAZAC I TRAJANJE PRIJAVE:

                Kandidati;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021Kako bi se mjerenje visine i težine vršilo pod nadzorom zdravstvenog osoblja, zajedno sa gore navedenim dokumentima, radnim danima. Sportsko-izložbeni centar Atatürk smješten u Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARA Oni će dovršiti postupak prijave ličnom prijavom na adresu.

Prijave podnesene putem pošte ili e-maila ili s nedostajućim podacima i dokumentima, ili čak ako njihova kvalifikacija nije prikladna, naša općina neće ocjenjivati.

Tijekom prijave bit će dovedeni u pitanje HES (život se uklapa u kuću).

OCJENA PRIJAVA - NAJAVA PRIHVATLJENIH PRIJAVA

 • Provjerom kompatibilnosti TR identifikacijskog broja i ÖSYM zapisa, kandidati će biti rangirani prema njihovim KPSS rezultatima, a kandidati će biti pozvani na usmene i praktične ispite po stopi od pet puta veći broj slobodnih mjesta koja treba imenovati, počevši od kandidat sa najvišim rezultatom,
 • Ostali kandidati koji imaju isti rezultat kao i posljednji kandidat koji je pozvan na ispit bit će pozvani na ispit.
 • Kandidati koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita dobijaju svoje KPSS ocene. 02 / 07 / 2021Biće objavljeno na adresi naše općine basvuru.ankara.bel.tr, a kandidatima čije prijave budu prihvaćene i pozvane na ispit će se poslati "Ispitni ulazni dokument" izdat od naše opštine, koji sadrži podatke o identitetu kandidata, mjesto i datum ispita.
 • Ovaj dokument će biti predstavljen na ulazu u ispit. Kandidati koji se ne kvalifikuju za ispit neće biti obaviješteni.

MESTO, VREME I PREDMETI ISPITA:

Usmeni i praktični ispit 06/07/2021-16/07/2021 (osim nedjelje) Sportsko-izložbeni centar Atatürk smješten u Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARAodržat će se u Ispiti započinju u 09.00:XNUMX.

Ako se usmeni i praktični ispit ne mogu završiti istog dana, nastavit će se sutradan.

Kandidati koji ne pristupe ispitu najavljenog datuma ispita i / ili ne mogu prisustvovati izgovoru, smatrat će se izgubljenim pravom polaganja.

Usmeni ispit;

 • Ustav Turske,
 • Ataturkova načela i istorija turske revolucije,
 • Zakon br. 657 o državnim službenicima,
 • Osnovno zakonodavstvo o lokalnoj upravi,

Obuhvaća teme.

Praktični ispit;To će biti učinjeno na način da obuhvati merenje profesionalnog znanja i sposobnosti u vezi sa titulom osoblja i merenje karakteristika kao što je sportska izdržljivost.

OCJENA ISPITA - PRIGOVOR REZULTATIMA;

Usmeni ispit; Ustav Republike Turske, Ataturkovi principi i istorija revolucije, Zakon o državnim službenicima br. 657, Osnovni propisi o lokalnoj upravi sastavljeni su od ukupno 25 bodova, po 100 bodova, i ocjene članovi ispitnog odbora zapisuju se odvojeno.

Praktični ispit; Sačinjava se od 100 punih bodova, a bodovi koje daju članovi ispitnog odbora bilježe se odvojeno.

Evaluacija na ispitu; Rezultat na ispitu izračunava se tako što se polaže 50% usmenog i 50% praktičnog dijela ispita, a ocjene članova ispitnog odbora bilježe se odvojeno u zapisnik. Potrebno je minimalno 60 bodova da bi se na ispitu moglo smatrati uspješnim.

Ocena uspeha kandidata, koja je osnova za imenovanje, utvrđuje se uzimanjem aritmetičkog proseka ocene ispita koju je napravila naša opština i ocena KPSS-a i objavljena na veb stranici naše opštine.

Ako su bodovi uspjeha kandidata jednaki, prednost daje viši KPSS.

Polazeći od najviše ocjene uspjeha, broj kandidata koji će biti imenovani određuje se kao glavni kandidat.Općina također može imenovati onoliko zamjenskih kandidata koliko je broj glavnih kandidata. Spiskovi glavnih i zamjenskih kandidata bit će objavljeni na web stranici naše općine, a pismeno će se obavještavati one sa liste.

Ispitni odbor; Na kraju ispita ima pravo izuzeti neke ili sve pozicije najavljene u najavi za ispit, ako utvrdi da su rezultati niski ili nisu dovoljni.

Tokom prijava i postupaka, ispitivanja onih za koje se utvrdi da daju lažne izjave ili na bilo koji način sakrivaju istinu smatraju se nevaljanima i njihovi zadaci se ne obavljaju. Čak i ako su imenovanja takvih slučajeva određena, njihova se imenovanja otkazuju. Ove osobe ne mogu zahtijevati nikakva prava i bit će podnijeta krivična prijava glavnom javnom tužiocu.

Rezultati ispita mogu se pismeno prigovoriti u roku od sedam dana od objavljivanja liste uspjeha na web stranici naše opštine. Prigovore konačna komisija ispituje u roku od sedam dana i o tome se pismeno obavještava odgovarajuća osoba.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari