Sudski odbor za regrutaciju 3 radnika s invaliditetom

vijeće sudija i tužilaca
vijeće sudija i tužilaca

Kao službenik za čišćenje putem İŞKUR-a u okviru Uredbe o ispitivanju, raspoređivanju i premještanju osoblja odbora sudija i tužilaca i Uredbe o postupcima i principima zapošljavanja u javnim institucijama i organizacijama, koja će biti zaposlena u okviru djelokruga Zakona o radu br. 4857 u Generalnom sekretarijatu Saveta sudija i tužilaca, biće zaposleno tri) stalna radnika sa invaliditetom.Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu svoje prijave predati između 12.04.2021-16.04.2021 osobno ili İŞKUR provincijskoj upravi Ankare ili http://www.iskur.gov.tr To treba da urade.

Za detalje o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPĆA OBJAŠNJENJA 

1. Kandidati koji ispunjavaju uslove da budu imenovani na objavljena radna mjesta kao rezultat njihove prijave biće zaposleni kao stalni radnici u okviru odredbi Zakona o radu br. 4857.

2. Od 4., Što je krajnji rok za prijavu kandidata navedenih u članu 16. Uredbe o postupcima i principima za regrutovanje radnika u javne institucije i organizacije;

a) Nakon navršene 18 godine života,

b) mora biti mlađa od 36 godina,

c) biti turski državljanin, ne dovodeći u pitanje odredbe zakona br. 2527,

ç) da ne budu lišeni javnih prava,

d) čak i ako su prošla razdoblja navedena u članu 53 turskog kaznenog zakona; Zločini protiv sigurnosti države, čak i ako je zatvorska kazna ili pomilovanje godinu dana ili duže za krivično djelo počinjeno namjerno, zločini protiv ustavnog poretka i njegovog funkcioniranja, pronevjera, iznuda, primanje mita, krađa, prevara, prevara, zloupotreba povjerenja , prevaran da ne bude osuđen za krivična djela stečaja, nameštanje tendera, nameštanje izvršenja dela, pranje imovine proistekle iz krivičnog dela ili krijumčarenja,

e) u pogledu vojnog statusa;

  • Nemajući nikakve veze sa vojnom službom,
  • Nisu navršili staž vojnog roka,
  • Ako je dostigao dob vojne obaveze, nakon što je završio aktivnu službu ili odgodio služenje vojnog roka ili prešao u rezervni razred,

f) nema mentalne bolesti koje bi ga mogle spriječiti da kontinuirano obavlja svoju dužnost.

3. Zahtjevi će se ispunjavati na nivou provincije Ankara, a prihvatati će se oni koji borave u Ankari od datuma najave.

4. Kandidati ne smiju primati starosnu, starosnu ili invalidsku penziju od bilo koje institucije socijalnog osiguranja.

5. Kandidati su dužni da svoj status invalidnosti potvrde izveštajem medicinske komisije za invalide preuzetim od ovlašćenih zdravstvenih ustanova u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.

6. Kandidati moraju imati završeno najmanje osnovno obrazovanje i najviše srednje obrazovanje. Prijave kandidata sa diplomom ili višom stručnom spremom neće biti prihvaćene.

7. "Oni koji imaju prioritet u objavljivanju poslova", navedeni u članu 5. Uredbe o postupcima i principima za regrutovanje radnika u javne ustanove i organizacije, neće predstavljati pravo u korist podnosioca zahtjeva za zapošljavanje.

8. Spisak glavnih kandidata koji podliježu izvlačenju; Na osnovu liste koju je poslao İŞKUR i koja uključuje sve podnosioce zahtjeva koji ispunjavaju zahtjeve zahtjeva, četiri puta više od raspoloživog osoblja; Spisak podnosilaca prijava koji imaju prioritetno pravo utvrdiće se ždrijebom pred notarom, četiri puta više od broja isključenog osoblja, na osnovu svih onih iz ovog opsega.

9. Ždrijeb će se održati 27 u 04 u prisustvu javnog bilježnika u konferencijskoj sali Vijeća sudija i tužilaca. Posjetioci neće biti prihvaćeni u okviru mjera Covid-2021.

10. Originalni kandidati čija se imena utvrde kao rezultat lutrije odvest će se na usmeni ispit. Usmeni ispit će se izvoditi u skladu s nivoom obrazovanja kandidata, kako bi se mjerila njihova kompetentnost u poslovima koje će biti dužni obavljati na osnovu stručnog znanja i vještina povezanih sa uslužnim oblastima koje primjenjuju.

11. Kandidati koji imaju pravo polagati usmeni ispit, ali ne pristupe ispitu u najavljenim terminima ispita, smatrat će se izgubljenim pravom polaganja.

12. Sve najave http://www.hsk.gov.tr Biće objavljeno na internet adresi. Ove najave su u prirodi obavijesti i neće biti pismene obavijesti.

13. Za imenovano osoblje i radna mjesta primjenjivat će se dvomjesečni probni period. Ugovor o radu može otkazati Generalni sekretarijat Vijeća sudija i tužilaca u probnom periodu bez potrebe za vremenom obavještavanja i bez naknade.

14. Dnevna nadnica za 2021. godinu, koja se planira regrutovati radnicima koji imaju pravo na imenovanje, bit će isplaćena u bruto 124,02 TL (sto dvadeset četiri lire dva kuruša) onima koji će biti zaposleni u položaj službenika za čišćenje.

Dokumenti koji će biti potrebni od onih koji ispunjavaju uslove za imenovanje

1-Learning sertifikat,

2 - Kopija lične karte,

3- Evidencija kaznene evidencije, (od javnog tužilaštva ili sa lozinkom e-uprave http://www.turkiye.gov.tr. Tražit će se sudska odluka u vezi sa kaznenom evidencijom onih koji imaju kaznenu evidenciju, a koja se uzima sa njihove adrese),

4-potvrda o vojnom statusu (koja ukazuje na demobilizaciju, odgodu ili izuzeće)

5- Obrazac podataka o zahtjevu za posao (sa fotografijom)

6- Obrazac za sigurnosnu istragu i istraživanje arhiva (sa fotografijom, koja se popunjava računarom).

7- Zahtijevaće se status invaliditeta iz punopravnih državnih bolnica povezanih s Ministarstvom zdravlja i izvještaj zdravstvenog odbora koji ukazuje na to da ne postoji prepreka za rad kao radnik.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari