Medicinski fakultet Univerziteta Kırıkkale primit će 118 zdravstvenog osoblja po ugovoru

kirikkale univerzitetski medicinski fakultet
kirikkale univerzitetski medicinski fakultet

Ugovoreno osoblje donijeto uredbom Kabineta od 657. I pod brojem 4/6.6.1978, za zaposlenje u bolnici Medicinskog fakulteta Univerziteta Kırıkkale i za zapošljavanje u skladu sa stavom (B) člana 7. Zakona o državnim službenicima br. 15754, pod uvjetom da troškovi pokrivaju posebni budžet. U skladu sa relevantnim članovima Principa u vezi sa zapošljavanjem, na osnovu rangiranja rezultata KPSS (B) grupe, 118 ugovorenih zdravstvenih radnika biće regrutovano na dole navedena ugovorena radna mesta.


Univerzitet kirikkale primit će ugovoreno zdravstveno osoblje

Univerzitet kirikkale primit će ugovoreno zdravstveno osoblje
Univerzitet kirikkale primit će ugovoreno zdravstveno osoblje

OPŠTI USLOVI KOJE TRAŽITE U PRIJAVI

1- Ispunjavanje opštih uslova navedenih u podtački (A) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 48,

2- Nema zdravstvenih problema koji mogu spriječiti napadaj ili noćni rad,

3- Nakon navršene 18. godine života na dan podnošenja zahtjeva,

4- nemogućnost primanja starosne ili starosne penzije od bilo koje ustanove socijalnog osiguranja,

5- 2020 KPSS (B) Grupa KPSS P3 skor za dodiplomske studente,

2020 KPSS (B) ocjena KPSS P93 za diplomce vanrednih studija,

Imajući KPSS P2018 rezultat iz 94. KPSS (B) grupe za diplomce srednjeg obrazovanja.

6- Da se osiguraju uslovi navedeni u naslovu "Potrebne kvalifikacije" za naslov na koji se traži,

7- KPSS uvjet nije potreban za prijavu na radno mjesto farmaceuta, a kandidati koji se prijave imaju visoku ocjenu mature, ako je ocjena mature jednaka, rangiranje će se izvršiti polazeći od starog.

8- Tokom rada u drugim javnim institucijama i organizacijama kao ugovoreno osoblje prema klauzuli (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4; Ugovoreno osoblje čiji su ugovori o uslugama istekli ili oni koji su se prijavili za postavljanje na ugovorena radna mjesta u ovoj najavi, u klauzuli (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4 i Odluke Vijeća ministara br. 6.6.1978/7 od 15754. Treba uzeti u obzir da će se primjenjivati ​​odredbe u trećem i četvrtom paragrafu (**) člana Aneksa 1 Principa u vezi sa radom. Među onima koji su postavljeni na ova radna mjesta, neće biti imenovani oni koji ne spadaju u opseg izuzetaka navedenih u trećem i četvrtom paragrafu dodatnog člana 1. Načela u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja.

(*) Odredba sadržana u paragrafu (B) člana 657. Zakona o državnim službenicima br. 4: „... Oni koji su zaposleni na ovaj način otkazuju se u njihovim institucijama zbog kršenja principa ugovora o službi ili se ugovor otkazuje tokom perioda trajanja ugovora, osim izuzetaka utvrđenih odlukom predsjednika. Ako prestanu jednostrano, ne mogu biti zaposleni na ugovorenim radnim mjestima u institucijama dok ne prođe 1 (jedna) godina od datuma prestanka. "

(**) Odredbe sadržane u paragrafima trećem i četvrtom Aneksa 1 Načela koja se odnose na zapošljavanje ugovorenog osoblja: ". U slučaju da ugovor ugovorenog osoblja raskinu njegove institucije ili jednostrano raskine ugovor u ugovornom periodu zbog kršenja principa ugovora o pružanju usluga, Ako ne prođe 1 (jedna) godina, oni se ne mogu ponovo zaposliti na ugovorenim radnim mjestima u javnim institucijama i organizacijama. "

Ugovor;

a) od zaposlenih koji su na nepuno radno vreme ili su ograničeni trajanjem projekta,

b) od onih koji mijenjaju nazive dodjeljujući im u okviru Aneksa 4 mjesta u vezi sa zvanjima uključenim u tabelu pod brojem 4, koja se izdaju u pogledu njihovog obrazovnog statusa,

c) zahtevanjem preseljenja zbog supružnika ili zdravstvenog stanja; Ovisno o bilo kojem od razloga zbog kojih ne postoji uslužna jedinica za premještaj, jedinica nema upražnjena radna mjesta sa istim zvanjem i kvalifikacijom ili ne može ispuniti stvarni radni zahtjev najmanje 1 (jednu) godinu, podstav (b) ili (c) Priloga 3 Oni koji jednostrano raskinu odredbu koja se na njih ne može primijeniti, mogu se ponovo zaposliti, a da pritom ne podliježu zahtjevu za mandat od 1 (jedne) godine. "

NAČIN I MJESTO PRIMJENE

Period prijave za prijavu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli obavit će se elektroničkim putem u. Prijave lično ili putem pošte neće biti prihvaćene.

POTREBNI DOKUMENTI

1- Zahtjev za prijavu (Uzorak predstavke dostupan je na platformi za prijavu.)

2- Dokument o rezultatu KPSS ispita (verifikacioni kod je obavezan).

3- Uvjerenje o obrazovanju (dokumenti primljeni putem e-Uprave smatrat će se važećim).

4- Osobna iskaznica / TC osobna iskaznica.

5- Potvrda o vojnom statusu za muške kandidate.

6- Photo

7- Kandidati koji će se prijaviti dužni su svoje radno vrijeme u vezi sa zahtjevom za iskustvom navedenim pod naslovom "Potrebne kvalifikacije" dokumentirati službenim pismom institucije s kojom rade ili pečatom odobrenim službenim pismom i dokumentom službe ustanove socijalne sigurnosti.

8- Pod naslovom "Potrebne kvalifikacije", na potrebnom certifikatu / dokumentima mora biti datum ili se mora dokumentovati dodatnim pismom, a certifikat / dokumenti primljeni u roku za prijavu najave neće se smatrati valjanim.

OCJENA PRIJAVA I REZULTATI

1- KPSS potvrda o rezultatima svih kandidata provjerit će se ÖSYM zapisima, a prijave onih koji daju lažne izjave smatrat će se nevažećim.

2- Glavni i zamjenski kandidati koji ispunjavaju uslove za imenovanje prema ljestvici bodova grupe KPSS (B) bit će objavljeni na web stranici univerziteta (ili aplikacione platforme) u roku od 10 (deset) radnih dana nakon završetka perioda za prijavu.

3- Najava u vezi s objavljivanjem predmetnih rezultata je u naravi obavijesti i kandidati neće biti obaviješteni.

4- Rezervni kandidati utvrdit će se onoliko koliko je objavljenih mjesta za svako radno mjesto.

5- Kandidati koji ispunjavaju uslove za imenovanje moraju popuniti tražene dokumente u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja rezultata i dostaviti ih dekanu Medicinskog fakulteta našeg univerziteta. Zamjenski kandidati bit će pozvani da zamijene kandidate koji u tom roku ne predaju svoje dokumente i one koji ne podnesu svoje dužnosti na vrijeme nakon predaje dokumenta i obavještavanja da je imenovanje izvršeno.

Iz rektorata Univerziteta Kırıkkale:

NAJAVA KONTINUIRANOG ZAPOSLENIKA

U skladu sa odredbama Uredbe o postupcima i principima zapošljavanja zaposlenih u javnim institucijama i organizacijama, koja se donosi na osnovu Zakona o radu br. 4857 i navedenog zakona, stalni radnici će se regrutirati od kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove navedene u otvorenom oglasu ISKUR-a.

Radnike koji će biti zaposleni u Medicinskoj fakultetskoj bolnici našeg univerziteta izravno će određivati ​​javni bilježnik, a da neće biti podvrgnuti ispitivanju, u skladu s privremenim članom 6. gore spomenute Uredbe, a između svih prijavljenih, broj slobodnih radnih mjesta (broj najavljenog osoblja), kao i broj originalnih i originalnih kandidata, izravno će biti određeni Odredit će se po bilježničkom udjelu.

Radnici koji će biti zaposleni u Generalnom sekretarijatu i Odjelu za administrativne i finansijske poslove našeg univerziteta utvrdit će se prema rezultatima usmenog ispita među kandidatima koji će biti pozvani do 4 (četiri) puta veći broj otvorene radne snage (broj najavljenih radnih mjesta) koji će odrediti javni bilježnik.

Ovaj oglas upućuje na Tursku agenciju za zapošljavanje u vezi sa zapošljavanjem (işkur) esube.iskur.gov.t sa internetskih adresa 03 - 12 između elektroničkih (mrežnih). Mjesto, datum i vrijeme izvlačenja bit će navedeni u oglasu za posao ISKUR-a.

Probni period za one koji će biti imenovani na sva objavljena radna mjesta je 4857 (dva) mjeseca u skladu sa Zakonom o radu br. 2.

Prijave kandidata za koje se kasnije utvrdi da ne ispunjavaju uslove za prijavu; Završava se u svakoj fazi objavljivanja, izvlačenja, ispitivanja i imenovanja.

u svakoj fazi procesa zapošljavanja; Sve informacije i najave u vezi sa mjestom, datumom, vremenom usmenog ispita i dokumentima koji se trebaju tražiti od kandidata za imenovanje i datumom dostave navedenih dokumenata, https://kku.edu.tr Biće objavljeno na internet adresi. Kandidati se neće pismeno obavještavati o ovim pitanjima i ove najave će biti u obliku obavještenja.


sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari

Povezani članci i oglasi