Uspostavljanje signalno-telekomunikacionih sistema za železničke pruge i Çerkezköy obnovu kontrolne stanice

INFORMACIJE O PONUDI

TENDERSKA ODGOVORNA UPRAVA OBJEKTI I UPRAVA PODRUŽNICA LUKE
TENDER ODGOVORNI BRANCH MANAGER Obratite se direktno TAMER-u
ADRESA TENDERA TCDD ADMINISTRATION GENERAL MANAGEMENT CONFERENCE HALL
TELEFON I FAX NO 0 312 309 05 15 / 4139-4409 0 312 311 53 05
ISTORIJA LICENCE 05 / 12 / 2011
DATUM I VRIJEME TENDERA 13/01/2012 VRIJEME: 10:00
SPECIFIKACIJE 750, - TL
POSTUPAK TENDERA OPEN TENDER PROCEDURE
PREDMET PONUDE IZGRADNJA
BROJ DATOTEKE 2011 /190940
ELECTRONIC MAIL ADDRESS malzemesiparis@tcdd.gov.t je

 

SVOJSTVA MATERIJALA

IME MATERIJALA QUANTITY (KG) SPECIFIKACIJA BR
IZRADA ŽELJEZNIČKE LINIJE SIGNALIZACIJA I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI I OBNOVA ČERKEZKYY KONTROLNOG CENTRA \ t PREDSTAVITE I PREUZMITE SPECIFIKACIJU
DODATAK Uspostavljanje sistema za signalizaciju i telekomunikacije za liniju dionice İKN 13.01.2012/2011 Tekirdağ - Muratlı, čiji će se tender održati 190940, i Çerkezköy U tenderskom dokumentu u okviru obnove Kontrolnog centra, nedostaju tehnička specifikacija Aneksa 5, Opseg Definicija Jedinične Cena i Iznosi, Opšta lista delatnosti, Lista Pod-Radnih Detalji, Forma Analize Cena i Dopuna Forme Analize Cena, Dodatak Tehničke Specifikacije Prilozi-15 kopije ovih dokumenata zbog lošeg su priložene.  Dodatno, Administrativna specifikacija 7.7.4.1. Objavljen je dodatak-1.   U tom kontekstu, datum tendera za zdraviju pripremu tendera 02.02.2012 u četvrtak: 10: odloženo na 00 i administrativnu specifikaciju 26.3. i datum preliminarne garancije navedene u članu br. 

Tražimo da informacije budu primljene i neophodne.

IZRADA ŽELJEZNIČKE LINIJE SIGNALIZACIJA I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI I OBNOVA ČERKEZKYY KONTROLNOG CENTRA \ t

OPŠTI DIREKTORAT REPUBLIKE TURSKE

 
Tekirdağ - Muratlı Instalacija signalizacije i telekomunikacionih sistema Çerkezköy Renoviranje kontrolnog centra će se dodijeliti otvorenom tenderskom procedurom u skladu sa članom 4734 Zakona o javnim nabavkama br. 19. Detaljnije informacije o tenderu date su u nastavku.

Registracioni broj tendera : 2011 / 190940

 

1 uprave
a) adresa : Odjel za materijale TALATPAŞA BULVARI NO: 3 GAR - ALTINDAĞ / ANKARA
b) Broj telefona i faksa : 3123090515 / 4139-4409 - 3123115305
c) E-mail adresa : malzeme@tcdd.gov.t je
d) Internet adresa na kojoj se može pogledati tenderski dokument : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-Građevinski radovi

a) Kvalitet, vrsta i količina : Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini tendera mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u tenderskom dokumentu u EKAP-u (Elektronska platforma za javne nabavke).
b) Mesto : Tekirdag - Muratli (Kirklareli) - \ t Çerkezköy (Tekirdağ) Uzduž željezničke pruge
c) Datum početka : U roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora
isporuka radnog mjesta će početi.
d) Trajanje rada : 545 (petsto četrdeset pet) kalendarskih dana od isporuke mjesta.


3- Tender

a) Mesto : Konferencijska sala Generalne direkcije TCDD (1. Sprat)
b) Datum i vrijeme : 13.01.2012 - 10: 00
U slučaju da se ne pojavljuje u glasniku Registra, odgovarajući listovi trgovačkog registra ili dokumenti koji pokazuju ova pitanja i ovjereni potpis cirkulacije pravnog lica da pokažu sve ove informacije, 4.1.3. Pismo prijedloga čija je forma i sadržaj specificirana u Administrativnim specifikacijama. 4.1.4. Obveznica ponude čija je forma i sadržaj navedena u Administrativnim specifikacijama. 4.1.5Podizvođač se može zaposliti uz odobrenje ugovornog subjekta. Međutim, cijeli posao ne mogu obavljati podizvođači. Ponuđači će dostaviti spisak radova koje namjeravaju dati podizvođačima u radovima koji su predmet tendera u aneksu ponude.

4.1.6 Ako dokument koji podnosi pravno lice radi dokazivanja radnog iskustva pripada njegovom partneru koji ima više od polovine pravnog lica, izdaje se nakon datuma prve objave od strane ureda za trgovinu ili ovlaštenog računovođe u privrednoj komori / privrednoj komori i Dokument koji pokazuje da se ovaj zahtev neprekidno održava poslednjih godinu dana od dana izdavanja. 4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i finansijsku kvalifikaciju i kriterijume koje ova dokumenta treba da nose:
4.2.1 Dokumenti se dostavljaju od banaka:
Referentno pismo banke koje prikazuje neiskorišteni gotovinski ili bezgotovinski kredit ili depozite bez ograničenja na iznos koji će odrediti ponuđač, ne manje od 10% od predložene cijene,
Ovi kriteriji mogu se ispuniti i prikupljanjem iznosa depozita i kredita ili podnošenjem više od jednog referentnog pisma banke.
4.2.2. Bilans stanja na kraju godine ili ekvivalentni dokumenti u godini koja prethodi godini u kojoj je ponuđač dodeljen:
Bilans stanja na kraju godine ponuđača ili ekvivalentni dokumenti za godinu koja prethodi godini tendera;
a) Ponuđači koji su dužni da objave bilans stanja u skladu sa relevantnim zakonima, imaju bilans stanja na kraju godine ili odjeljke bilansa stanja koji pokazuju da su ispunjeni potrebni kriteriji,
b) Ponuđači koji ne moraju da objave bilans stanja u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom, dostavljaju bilans stanja na kraju godine ili delove bilansa stanja u kojima se navodi da su ispunjeni potrebni kriterijumi ili potvrda izdata od strane ovlašćenog računovođe ili finansijski savetnik nezavisnog računovođe u skladu sa standardnim obrascem da bi se pokazalo da su ovi kriterijumi ispunjeni.
U bilansu stanja ili ekvivalentnim dokumentima;
a) tekući koeficijent (kratkoročna sredstva / kratkoročne obaveze) treba da bude najmanje 0,75,
b) Koeficijent kapitala (vlastiti resursi / ukupna imovina) mora biti najmanje 0,15,
c) Odnos kratkoročnih pozajmica banaka prema vlastitim sredstvima manji je od 0,50, i ova tri kriterija se traže zajedno.
Oni koji u prethodnoj godini ne ispunjavaju gore navedene kriterijume mogu dostaviti dokumente o godinama do posljednje tri godine. U ovom slučaju, provjerava se da li su kriteriji kvalifikacije ispunjeni u prosjeku novčanih iznosa prikazanih godina.
Oni koji ne dostave dokumente iz prethodne godine na tenderima ili tenderima čiji je rok za prijavu u prva četiri mjeseca u godini mogu dostaviti dokumente iz prethodne dvije godine. U ovim dokumentima, oni koji ne ispunjavaju kriterijume kvalifikacije mogu dostaviti dokumente iz prethodne dvije godine i dokumente iz prethodne tri i četiri prethodne godine. U ovom slučaju, provjerava se da li su kriteriji za kvalifikaciju ispunjeni iznad prosjeka novčanih iznosa prikazanih godina.
4.2.3. Dokumenti koji prikazuju obim poslovanja:
Dovoljno je da ponuđač podnese jedan od sledećih dokumenata za godinu koja prethodi godini tendera;
a) Bilans uspjeha koji prikazuje ukupan promet,
b) Računi koji pokazuju novčani iznos dijela radova koji su završeni ili radova završenih prema ugovoru.
Promet ponuđača ne bi trebao biti manji od 25% od ponuđene cijene, a za novčani iznos radova izvršenih po ugovoru ili iznos izvršenih radova, predložena cijena ne bi trebala biti manja od 15%. Ponuđač koji ispunjava bilo koji od ovih kriterija i dostavi dokument koji se odnosi na kriterij će se smatrati dovoljnim.
Oni koji ne ispunjavaju ove kriterije za godinu prije godine tendera mogu dostaviti svoje dokumente do posljednjih šest uzastopnih godina počevši od godine prije godine tendera. U ovom slučaju, provjerava se da li su kriteriji kvalifikacije ispunjeni u prosjeku novčanih iznosa prikazanih godina.
Za one koji ne podnesu bilans uspjeha za prethodnu godinu, dvogodišnjak se smatra godinom koja prethodi godini tendera. U slučaju da zahtjev za kvalifikaciju nije ispunjen u skladu s ovim izvještajem o dobiti, izvještaji o prihodima do posljednjih šest godina mogu se podnijeti da se smatraju prethodnom godinom i godinom koja prethodi godini tendera, au ovom slučaju se ispituje da li su kriteriji kvalifikacije ispunjeni u prosjeku novčanih iznosa prikazanih godina.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke kompetencije i kriterijume koje ova dokumenta moraju da nose:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano za rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 100 od obećane i predložene cijene u posljednjih petnaest godina,
4.3.2. Dokumenti o organizacijskoj strukturi i statusu osoblja:
a) Glavno tehničko osoblje:
Ponuđači će dostaviti 1 ključnu listu tehničkog osoblja i dokumente koji pripadaju inženjeru elektrotehnike, elektrotehnike, elektronike, elektronike ili fizike sa 5 godina profesionalnog iskustva.
Ponuđač; Ono mora zaposliti i ovjeriti ključno tehničko osoblje u navedenom broju i kvalifikacijama najmanje godinu dana neprekidno i u skladu s prirodom posla, u mjestu komercijalne djelatnosti. Treba napomenuti da je vrijeme provedeno tim osobama od njihovog diplomiranja predviđeno; Uz potvrdu o završenom fakultetu, činjenicu da je on / ona prijavljen u komori odobrava relevantni dokument o registraciji člana stručne komore, a da kandidat ili ponuđač radi unutar tijela odobrava Instituciju socijalnog osiguranja „Obavijest o usluzi“. Ako se ispunjava ključni zahtjev za tehničkim osobljem uz prijavljivanje različitih osoba povezanih s istom profesijom, sve ove osobe moraju dostaviti svoje diplome.
b) Tehničko osoblje:
zadatak profesija Profesionalno iskustvo Slično poslovno iskustvo broj
Project Manager Električna ili elektronika ili elektrotehnika ili fizika ili Inženjer 8 Yıl 5 Yıl 1
Građevinski nadzornik Električna ili elektronika ili elektrotehnika ili fizika ili Inženjer 5 Yıl 3 Yıl 1
Site Engineer Električna ili elektronika ili elektrotehnika ili fizika ili Inženjer 3 Yıl 2 Yıl 1

 

Radovi će biti prihvaćeni kao slični radovi u ovom tenderu i inženjerski i arhitektonski odjeli koji će se smatrati ekvivalentnim sličnim radovima:
4.4.1. Radovi se smatraju sličnim radom na ovom tenderu:
Poslovi u E / I grupi uključeni u "Saopštenje o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima" objavljeno u Službenom glasniku od 11.06.2011. I pod brojem 27961 smatrat će se sličnim radom. E / I. GRUPA: RADOVI NA MONITORINGU I SISTEMU UPRAVLJANJA PROMETOM
1. Radovi na cestovnoj signalizaciji
2. Radovi za signalizaciju na željeznici
3. Elektronski sistemi naplate na autocestama
4. Upravljački sistemi s prijenosom podataka i slika
5. Centralno kontrolisan sistem praćenja i upravljanja saobraćajem
6. Komunikacijski, akvizicijski i kontrolni sustavi
4.4.2. Inženjerski ili arhitektonski odjeli koji su ekvivalentni sličnom radu:
Za one koji mogu da učestvuju na tenderu podnošenjem inženjerskih diploma umesto potvrde o radnom iskustvu, inženjerski odseci koji će se smatrati ekvivalentnim radnim ili sličnim poslovima su Elektrotehnika, Elektro-Elektronika, Elektronika-Komunikacija, Elektronika, Fizičko inženjerstvo.


5.Ekonomski najpovoljnija ponuda određuje se samo po cijeni.

6. Tender je otvoren za sve domaće i strane ponuđače.

7. Pregled i otkup tenderske dokumentacije:

7.1. Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na adresi ugovornog subjekta i može se kupiti na adresi Centralne blagajne (prizemlje) Generalne direkcije turskih državnih željeznica (TCDD) za 750 TRY (turska lira).

7.2. Oni koji se prijave na tender obavezni su kupiti tendersku dokumentaciju.

8. Ponude se mogu dostaviti konferencijskoj sali Generalne direkcije TCDD (1. Sprat) ručno do datuma i vremena tendera, ili poslati preporučenom poštom na istu adresu.

9. Ponuđači dostavljaju svoje ponude u vidu cijene ponude po cijeni iznad ukupne cijene izračunate množenjem količine svake stavke i jediničnih cijena ponuđenih za ove poslovne stavke. Kao rezultat tendera biće potpisan ugovor o jediničnoj cijeni sa ponuđačem.

Na ovom tenderu, tender će biti dostavljen za ceo rad.

10. Ponuđači dostavljaju garanciju za ponudu na iznos koji će odrediti, ne manje od 3% od ponuđene cijene.

11. Period važenja dostavljenih ponuda je 120 (sto dvadeset) kalendarskih dana od datuma tendera.

12. Kao konzorcijum, ne može se podnijeti ponuda.

13. Ostala pitanja:

Koeficijent granične vrijednosti koji se primjenjuje u ponudi (N): 1

1- Grupni poslovi E / I uključeni u "Saopštenje o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima" objavljeno u Službenom glasniku od 11.06.2011. I pod brojem 27961 smatrat će se sličnim radom.
2- "Opšte liste detalja o poslovnim stavkama" i "liste popisa detalja o poslovnim stavkama" koje pripadaju Rasporedima ponuda za jedinične cijene i Rasporedima ponuda za jedinične cijene popunit će ponuđači i dati ih administraciji u obliku štampanog materijala i CD-a (Excel) kao prilog uz ponudu.
3 - Ponuđači će dostaviti kataloge i fotografije i tehničke dokumente o materijalima, opremi i hardveru makazastih motora, signala, elektronskih interloking sistema, napajanja i lokalnog kontrolnog stola i telekomunikacionih sistema koji će biti dostavljeni u svojim ponudama na turskom i engleskom jeziku.
4 - Svi rezervni delovi koji će se koristiti u sistemu i uređaj koji će se koristiti za radove na održavanju, količina mernih instrumenata i osnovne cene, njihove slike i katalozi će takođe biti navedeni u ponudi.

 

POVRATAK TENDERSKE STRANICE Pritisni dugme.

Sajam železničke industrije Armin sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Komentari